Bixorama 4.0.0.1

Bixorama 4.0.0.1

Outerspace Software – 2,8MB – Shareware – Windows
Bixorama can convert between 11 different panorama formats including Apple's QuickTime VR, Microsoft's DirectX DDS, angular maps, sphere maps and various cube map layouts.

Things you can do with Bixorama:
-Convert QTVR movies into DDS cubemap files for use as reflection maps in BluffTitler
-Extract the 6 cube faces from a QTVR movie
-Add a logo to a QTVR movie
-Create DDS cubemaps
-Turn your panoramic photos into a QTVR movie
-Convert a mirror ball photo into a QTVR movie or a DDS cubemap
-Convert sphere maps into cube maps
-Pack 6 textures into a single DDS file

Bixorama can automatically convert multiple panoramic photos to the same format, or to the same resolution and JPG encoder quality, using the menu item File > Batch Processing...

Tổng quan

Bixorama là một Shareware phần mềm trong danh mục Ứng dụng đồ họa được phát triển bởi Outerspace Software.

Phiên bản mới nhất của Bixorama là 5.0.0.1, phát hành vào ngày 01/07/2016. Vào lúc đầu, nó đã được thêm vào cơ sở dữ liệu của chúng tôi trên 29/10/2007.

Bixorama đã chạy trên hệ điều hành sau: Windows. Tải về tập tin có kích thước 2,8MB.

Bixorama Vẫn chưa được đánh giá xếp hạng bởi người sử dụng của chúng tôi


Viết nhận xét cho Bixorama!

Ảnh chụp màn hình (Nhấn vào đây để xem hình lớn hơn)

An toàn và tải miễn phí được kiểm tra bởi UpdateStar

Mua ngay
Outerspace Software
Luôn cập nhật
với phần mềm UpdateStar miễn phí.
Bản tin hiện tại

Tất cả các phiên bản